Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vedtægter

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gudumholm Skole.

 

 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter.
 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de forældrevalgte.

 

 1. Skolens ledelsesteam varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og er ansvarlige for, at der udarbejdes et referat under mødet. Referatet udsendes på mail og er godkendt, hvis ikke der kommer indsigelser inden 5 dage.
 2. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. Elevrepræsentanterne har dog ikke stemmeret i personsager og må ikke overvære behandling af disse.

 

Elevrepræsentanter har desuden ikke stemmeret i sager, hvor bestyrelsen kan drages til økonomisk ansvar.

 

 1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 2. Fastsat mødetidspunkt er den 1. tirsdag i hver måned kl. 17.30 – 19.30. Der afholdes ikke møde i juli. I august afholdes socialt arrangement for bestyrelsen. Forældrene planlægger aktiviteter i ulige år, ledelsen i lige år. Dette arrangement behøves ikke at være i ovenstående tidsrum.

 

I særlige tilfælde kan der indkaldes til ekstraordinært møde, enten af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsen ønsker det, med angivelse af punkter til dagsorden.

 

 1. Formanden fastsætter dagsorden for møderne i samarbejde med skolelederen. Ethvert medlem kan senest 8 dage før bestyrelsesmødet anmode om at få optaget punkter på dagsordenen. Dagsorden og relevant bilagsmateriale udsendes så vidt muligt 4 hverdage før mødet via e-mail.

 

 1. Formanden leder møderne. Har formanden forfald, ledes møderne af næstformanden.

 

Afbud meldes til skolens kontor.

 

Hvert møde indledes med:

Ø Meddelelser fra: elevråd, formand og ledelsesteamet

Ø Derefter øvrige punkter på dagsordenen

Ø Afsluttende punkter er lukket punkt, og eventuelt

Ø Økonomien er på mødet minimum en gang i kvartalet

 

 1. Skolebestyrelsen og skolens leder kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for at få belyst/uddybet et emne. Skolebestyrelsen kan til bestemte opgaver nedsætte arbejdsgrupper.

 

 1. Bestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt i lighed med praksis i andre organer inden for det borgerlige ombud.

 

 1. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

 

 1. Bestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, med mindre andet er besluttet af bestyrelsen. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden og skolelederen er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges ved bestyrelsens næste møde.

 

 1. Kun formanden, eller et af skolebestyrelsen udpeget medlem, kan udtale sig på skolebestyrelsens vegne i medierne.

 

 1. Dagsorden og referat offentliggøres på skolens hjemmeside.

 

 1. Stedfortræder indkaldes ved mere end 3 måneders fravær.

 

 

 

Ovenstående er i henhold til Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt vedtaget på skolebestyrelsesmødet tirsdag den 7/11-2018.